Thông báo bán đấu giá 47 suất đất tại vị trí quy hoạch xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: +Từ 08h00’ ngày 21/9/2023 đến 17h00’ ngày 17/10/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; + Từ 08h00’ ngày 21/9/2023 đến 17h00’ ngày 19/10/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 19/10/2023.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

STT

Tên suất đất

Diện tích (m2)

Đặc điểm, vị trí

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị suất đất theo giá KĐ (đồng)

 Tiền đặt trước (đồng)

1

D01-09

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 18,5m

21.400.000 

2.114.320.000

422.864.000 

2

D01-10

98,80

21.400.000 

2.114.320.000

422.864.000 

3

D01-12

135,00

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000 

2.524.500.000

504.900.000 

4

D01-13

135,00

18.700.000 

2.524.500.000

504.900.000 

5

D01-14

141,07

Tiếp giáp hai đường quy hoạch rộng 13,5m

22.400.000 

3.159.968.000

631.993.600 

6

D01-15

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000 

1.847.560.000

369.512.000 

7

D01-16

98,80

18.700.000 

1.847.560.000

369.512.000 

8

D01-17

98,80

18.700.000 

1.847.560.000

369.512.000 

9

D01-18

98,80

18.700.000 

1.847.560.000

369.512.000 

10

D01-19

98,80

18.700.000 

1.847.560.000

369.512.000 

11

D01-20

98,80

18.700.000 

1.847.560.000

369.512.000 

12

D02-07

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 18,5m

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

13

D02-08

98,80

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

14

D02-09

112,87

Tiếp giáp đường quy hoạch
rộng 18,5m và đường quy hoạch rộng 11,5m

25.700.000 

2.900.759.000 

580.151.800 

15

D02-11

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

16

D02-12

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

17

D02-13

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

18

D02-14

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

19

D02-15

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

20

D02-16

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

21

D02-17

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

22

D03-01

112,87

Tiếp giáp hai đường quy hoạch rộng 13,5m

22.400.000 

2.528.288.000 

505.657.600 

23

D03-02

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

24

D03-03

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

25

D03-04

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

26

D03-05

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

27

D03-06

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

28

D03-07

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

29

D03-08

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

30

D03-09

112,87

Tiếp giáp đường quy hoạch
rộng 13,5m và đường quy hoạch rộng 11,5m

22.400.000 

2.528.288.000 

505.657.600 

31

D03-10

112,87

Tiếp giáp đường quy hoạch
rộng 18,5m và đường quy hoạch rộng 11,5m

25.700.000 

2.900.759.000 

580.151.800 

32

D03-11

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 18,5m

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

33

D03-12

98,80

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

34

D03-13

98,80

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

35

D03-14

98,80

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

36

D03-15

98,80

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

37

D03-16

98,80

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

38

D03-17

98,80

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

39

D04-03

181,70

Tiếp giáp đường gom QL39A

36.000.000 

6.541.200.000 

1.308.240.000 

40

D04-04

196,15

Tiếp giáp đường gom QL39A
và đường quy hoạch rộng 13,5m

43.200.000 

8.473.680.000 

1.694.736.000 

41

D04-07

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

42

D04-08

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

43

D04-09

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

44

D04-10

98,80

18.700.000 

1.847.560.000 

369.512.000 

45

D04-11

141,07

Tiếp giáp hai đường quy hoạch rộng 13,5m

22.400.000 

3.159.968.000 

631.993.600 

46

D04-12

135,00

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000 

2.524.500.000 

504.900.000 

47

D04-15

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 18,5m

21.400.000 

2.114.320.000 

422.864.000 

Tổng

47

5073,27

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+Từ 08h00’ ngày 21/9/2023 đến 17h00 ngày 17/10/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

+ Từ 08h00’ ngày 21/9/2023 đến 17h00 ngày 19/10/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 19/10/2023.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 10/10/2023 và 11/10/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND huyện Kim Động để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 18/10/2023 đến 17h00’ ngày 19/10/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 22/10/2023 (Chủ nhật) tại Hội trường lớn UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - Địa chỉ: TT Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987 00 7777.